Akademia Piłki Siatkowej

Klub STU

Klub STU Akademii Piłki Siatkowej Rumia

Program Klub STU skierowany jest do osób fizycznych oraz firm zainteresowanych organizacyjnym i finansowym wsparciem działalności Stowarzyszenia Akademia Piłki Siatkowej Rumia.

Celem powołania Klubu STU jest wspieranie klubu sportowego Akademia Piłki Siatkowej Rumia w osiąganiu sukcesów i rozwijaniu sportu w mieście Rumia.

Uczestnictwo w programie Klub STU to dobrowolna chęć pomocy i wsparcia rozwoju klubu piłki siatkowej Akademia Piłki Siatkowej Rumia.

Regulamin Klubu STU APS Rumia

§ 1 Zasady ogólne

W Klubie STU uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz firmy po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej.

Czas trwania członkostwa zostaje określony w deklaracji (minimalny czas trwania członkostwa wynosi 12 miesięcy).

Uczestnik Klubu STU deklaruje się wpłacać, co miesiąc określoną w deklaracji kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie netto.

Zarząd Stowarzyszenia Akademia Piłki Siatkowej Rumia może dopuścić do udziału w programie Klub STU podmioty, które zadeklarują comiesięczne przekazywanie na rzecz APS Rumia towarów lub  usług o wartości 100.00 zł netto.

Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia Akademia Piłki Siatkowej Rumia.

 

§ 2 Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez Klub STU Akademii Piłki Siatkowej Rumia

Stowarzyszenie Akademia Piłki Siatkowej Rumia będzie publikować comiesięczną informację o ilości uczestników Klubu STU i ich wpłatach na konto Akademii Piłki Siatkowej Rumia podając dane dotyczące wszystkich członków Klubu (za ich zgodą wyrażoną w deklaracji członkowskiej) na stronie internetowej www.apsrumia.pl

Zebrane przez Klub STU środki będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie Akademia Piłki Siatkowej do realizacji celów statutowych.

Każdy członek Klubu STU może zażądać szczegółowych danych na temat rozdysponowania przez Stowarzyszenie Akademia Piłki Siatkowej Rumia środków zebranych poprzez program Klub STU.

Członek Klubu Stu ma prawo informować innych o swoim członkostwie w Klubie STU, szerząc idee, zadania i cele honorowego Klubu STU APS Rumia, zachęcając w ten sposób innych do wstąpienia w szeregi członków Klubu STU lub wspierania APS w inny sposób.

Lista członków Klubu STU będzie publikowana na stronie internetowej www.apsrumia.pl  (po pisemnym wyrażeniu zgody w deklaracji członkowskiej na upublicznienie danych).

Członkowie honorowego Klubu STU wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności Klubu STU oraz Stowarzyszenia Akademia Piłki Siatkowej Rumia, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.

 

§ 3 Przywileje Członków Klubu STU Akademii Piłki Siatkowej Rumia

Umieszczenie informacji o członkostwie w Klubie STU APS Rumia na stronie internetowej www.apsrumia.pl .

Bezpłatny wstęp na imprezy sportowe organizowane przez klub Akademia Piłki Siatkowej Rumia.

Zamieszczenie logo członka Klubu STU na tablicy reklamowej prezentowanej podczas meczów Akademii Piłki Siatkowej Rumia.

Każdy członek Klubu STU otrzyma Certyfikat potwierdzający udział w programie.

Opłacenie sześciu miesięcznych składek upoważnia członka Klubu STU do otrzymania szalika klubowego Akademii Piłki Siatkowej Rumia.

Opłacenie dwunastu miesięcznych składek upoważnia do otrzymania pamiątkowej koszulki Akademii Piłki Siatkowej Rumia.

§ 4 Zakończenie udziału w Klubie STU Akademii Piłki Siatkowej Rumia

Członkostwo w honorowym Klubie STU APS Rumia może ustać w wyniku:

zakończenia okresu zadeklarowanego członkostwa

wykreślenia z powodu zalegania z wpłatami składek członkowskich przez okres minimum 2 miesięcy

na pisemną prośbę Członka Klubu STU APS Rumia

Ustanie członkostwa w każdej formie nie wiąże się z żadnymi formalnoprawnymi dodatkowymi konsekwencjami.

Ponieważ członkostwo w programie Klubu STU APS Rumia ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wspieranie klubu siatkarskiego Akademia Piłki Siatkowej Rumia, podstawową zasadą uczestnictwa w programie jest rzetelność, uczciwość organizatorów i wszystkich Członków Klubu.

 

Nadchodzące mecze
Wcześniejsze mecze

Klub STU